Tillfällig förläggning - Ur ett brandskyddsperspektiv

 

Skriven av Jens Ärlebrant

 

1. Bakgrund och syfte

 

Vid större idrottsarrangemang och liknande finns det ett behov av tillfällig förläggning i lokaler som normalt inte är till för övernattning.

 

Jens Ärlebrant menar att det formellt sett är en tillfällig förläggning, i en lokal som inte är avsedd för övernattning, en tillfällig ändring av verksamheten (PBL 8 kap § 1 p 3). En tillfällig ändring av verksamheten kan kräva ett beslut eller medgivande från byggnadsnämnden.

 

2. Ansvar

 

Den som arrangerar den tillfälliga förläggningen ansvarar helt och hållet för säkerheten menar Jens Ärlebrant. Medgivande från kommunens byggnadsnämnd eller räddningstjänsten innebär inte att arrangörens ansvar blir mindre.

 

Detta fråntar dock inte lokalupplåtarens ansvar att se till att lokalen är lämpligt för sitt ändamål poängterar Jens Ärlebrant.

 

Arrangören ansvarar bl a för att:

 • Arrangören har tillräcklig kunskap och utbildning
 • Arrangören kan agera på ett riktigt sätt vid en brand/utrymningssituation
 • Larmmöjligheter finns till SOS-alarm, telefon 112
 • Arrangören känner till och kan hantera den brandsläckningsutrustning (handbrandsläckare, inomhusbrandposter etc.) som finns i lokalen
 • Arrangören har kunskap om brandtekniska installationer (brandlarm, branddörrar, släckutrustning, nödutgångar, vägledande markering m m)
 • De brandtekniska installationerna är kontrollerade och fungerar innan övernattning sker
 • De övernattande fått information så att de kan agera på ett tillfredsställande sätt vid en brand/utrymningssituation
 • Ordningsregler upprättas och efterlevs
 • Sovsalens sängplatser utformas enligt pkt 7 nedan

 

3. Kunskap


Arrangören skall enligt Jens Ärlebrant ha kunskap och erfarenhet som motsvarar ansvaret. Saknar arrangören av den tillfälliga förläggningen kunskap och erfarenhet för att kunna ta ansvaret för säkerheten, skall brandsakkunnig anlitas.


 

4. Organisation


Arrangören skall vidare enligt Jens Ärlebrant ha en organisation som leder, följer upp och kontrollerar förläggningsverksamheten. Organisationen och dess arbete skall kompensera de avsteg i brandskydd som finns jämfört med det brandskydd som krävs för en förläggning.


Det skall alltid finnas en utsedd brandskyddsansvarig i tjänst säger Jens Ärlebrant. Detta ansvar skall läggas på den person som har de högsta befogenheterna under förläggningen.

4.2 Information till räddningstjänsten


Arrangören är skyldig att anmäla den tillfälliga förläggningen till räddningstjänsten enligt Jens Ärlebrant. Följande uppgifter skall meddelas:

 • uppgifter om arrangör
 • huvudansvarig med telefonnummer.
 • tjänstgörande säkerhetsansvariga med telefonnummer
 • förläggningsobjekt och vilka lokaler som nyttjas samt antal sovplatser
 • tider för nyttjandet
 • redovisning över hur kontroll av de brandtekniska installationerna skall utföra
 • redovisning över hur bevakningen skall organiseras

4.3 Att möta upp den första räddningsstyrkan

 

Arrangören skall kunna hantera utrymning själv enligt Jens Ärlebrant. Då räddningstjänsten larmats skall personal som arrangerar förläggningen möta upp första räddningsstyrkan vid larmadressen. Följande information bör kunna lämnas.

 • vad som har hänt
 • hur många personer som är kvar inne
 • vart återsamlingsplatsen är för de som utrymt
 • ritning över aktuellt våningsplan med information om var förläggning sker

Insatsplanering broschyr gjordes tillsammans med Network reklambyrå

Network reklambyrå, Jens Ärlebrant,ghii

 

Stockholmschefer oroad för utbildning för brandmän

Stockholmschefer oroad för utbildning för brandmän Jens Ärlebrant,ghii

 

Tolgfors vill se ändringar i antagning och rekrytering av brandmän

Tolgfors vill se ändringar i antagning och rekrytering av brandmän Jens Ärlebrant,1ghii

 

Vad vill Tolgfors se

Jens Ärlebrant, ghii, Vill Tolgfors se ändringar vad gäller rekrytering

 

Vi underminerar inte SMO

Vi underminerar inte SMO Jens Ärlebrant,1ghii243

 

SMO måste moderniseras tidningen brandsäkert

SMO måste moderniseras, tidningen brandsäkert, Jens Ärlebrant ghii

 

FAVEO –Ferman belt

FAVEO –Ferman belt Jens Ärlebrant 9ghii


FAVEO – Citybanan

FAVEO – Citybanan, Jens Ärlebrant ghii


FAVEO – regler för brandsäkerhet

FAVEO – regler för brandsäkerhet, Jens Ärlebrant ghii

 

FAVEO – kontakt

FAVEO – kontakt, Jens Ärlebrant ghii

 

Räddningstjänsten i Israel verkar i en miljö med ständiga hot om terror

Räddningstjänsten i Israel, Jens Ärlebrant ghii


Enterprise Wide Risk Management är sätt att arbeta med riskhantering på ett företagsomspännande sätt

Enterprise Wide Risk Management, Jens Ärlebrant ghii


New York, 10 år efter 11:e September, ett högtidhållande av de som offrade sina liv

New York, 10 år efter 11:e September Jens Ärlebrant 1ghii

 

New York, 11:e September, beskrivning av räddningstjänstens insats
New York, 11:e September, beskrivning av räddningstjänstens insats, Jens Ärlebrant 1ghii

 

Att beställa rapporten WTC 11
Att beställa rapporten WTC 11, Jens Ärlebrant ghii

 

Information från Jens Ärlebrant, Torbjörns information

Information från Jens Ärlebrant, Jens Ärlebrant ghii

 

Spadtag för ny brandstation i Sigtuna

Spadtag för ny brandstation i Sigtuna, Jens Ärlebrant 6ghii

 

Jag bestämde mig för att hjälpa människor i nöd

Jag bestämde mig för att hjälpa människor i nöd, Jens Ärlebrant Sghii


Debitering av automatlarm

Debitering av automatlarm, Jens Ärlebrant 7ghii634


Brandmännens tuffa kamp mot lågorna , Aftonbladet

Brandmännens tuffa kamp mot lågorna, Jens Ärlebrant Lghii


Vägledning – Brand och utrymningslarm

Vägledning – Brand och utrymningslarm, Jens Ärlebrant aghii


Sammanträdesprotokoll Upplands-Bro

Sammanträdesprotokoll Upplands-Bro, Jens Ärlebrant 1ghii


Självklart

Självklart, Jens Ärlebrant jghii


Årsredovisning -2011 Brandkåren Attuda

Årsredovisning -2011 Brandkåren Attuda, Jens Ärlebrant ghii

 

Dillen, årsredovisning

Dillen, årsredovisning, Jens Ärlebrant ghii

 

KF Föredragningslista, Sigtuna kommun

KF Föredragningslista, Sigtuna kommun, Jens Ärlebrant ghii